Leveringsvoorwaarden

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Omber Reclame gevestigd te Poeldijk ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 27226944

 

Artikel 1
Algemene bepalingen

 • Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en aanbieding tot het verrichten van leveringen en/of diensten.
 • Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts dan van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leverings- en betalingsvoor- waarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

 

Artikel 2
Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen, waaronder begrepen opgegeven prijzen en leveringstijden zijn vrijblijvend.
 • Een overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen op het moment dat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd. Eventuele wijzigingen in de opdracht dienen schriftelijk door ons bevestigd te worden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen rechten op deze wijziging kan doen gelden.
 • De leveringstermijn wordt slechts bij benadering opgegeven, ofschoon steeds getracht zal worden om deze termijn na te komen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de leveringstermijn. Zodanige overschrijding geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, de leverantie of betaling der goederen te weigeren of schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 3
Betalingen

 • Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • De opdrachtgever dient betalingen te realiseren zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
 • Indien de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder enige in gebreke stelling de opdrachtgever een rente in rekening te brengen van 3% per maand. Een gedeelte van een maand wordt als een volle maand gerekend.
 • Alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke, die voor ons voortvloeien uit het niet nakomen door de opdrachtgever van enige verplichting uit de overeenkomst en uit deze voorwaarden voortvloeienden, zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. De buiten gerechtelijke kosten, incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van v 200,- (excl. btw).
 • Produktiekosten kunnen steeds afzonderlijk gefactureerd worden na uitvoering, zelfs wanneer deze werkzaamheden geen deel uitmaken van de overeenkomst.

 

Artikel 4
Eigendom bij Omber Reclame

 • Zolang geen nadere afspraken tussen ons en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op door ons aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen c.q. roerende zaken zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, digitaal vastgelegde informatie en overige informatiedragers e.d., blijven deze onze eigendom.
 • Eigendomsrecht kan overigens eerst plaatsvinden op het moment van volledige betaling en/of voldoening van al hetgeen waartoe de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst is gehouden met inbegrip van rente en kosten.

 

Artikel 5
Reclames

 • Eventuele reclames ten aanzien van de facturering dienen schriftelijk binnen 8 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn. Wordt niet binnen de gestelde termijn gereclameerd, dan nemen wij aan dat de factuur geaccepteerd is.
 • De aanvaarding en het gebruik, ook gedeeltelijk, van door ons geleverde goederen en/of diensten houdt een acceptatie in van de gehele overeenkomst inclusief de facturering.

 

Artikel 6
Transport

 • De aflevering van goederen geschiedt voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 7
Overmacht

 • Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen ons niet worden toegerekend indien deze niet te wijten zijn aan onze schuld, nog anderszins krachtens de wet, de overeenkomst of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen.
 • Bij overmacht hebben wij het recht om de termijn van uitvoering der overeenkomst met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren zonder in een der gevallen gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

 

Artikel 8
Ontbinding

 • Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Wij hebben het recht de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden en van de opdrachtgever betaling te vorderen conform de gehele overeenkomst, alsmede vergoeding van schade, veroorzaakt door de bovenvermelde omstandigheden.
 • Tevens is de opdrachtgever in dat geval verplicht de in zijn bezit zijnde stukken aan ons terug te geven.

 

Artikel 9
Inbreuk op rechten van derden en auteursrecht

 • Indien de opdrachtgever ons opdraagt werkzaamheden te verrichten naar tekeningen, modellen, monsters, of andere van opdrachtgever afkomstige aanwijzigingen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen van inbreuk op recht van der- den. Opdrachtgever zal ons in en buiten rechte vrijwaren voor dergelijke aanspraken. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Hetzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 • Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model komen ons toe ten aanzien van alle door ons vervaardigde en te vervaardigen creaties en werkstukken. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst met de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven wij auteursrechthebbende c.q. uitsluitend rechthebbende van tekening of model.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan om onze creaties toe te passen anders dan voor het overeengekomen doel en op de overeengekomen wijze tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 10
Goederen van de opdrachtgever

 • Door opdrachtgever aan ons voor de uitvoering van de overeen- komst ter beschikking gestelde goederen verblijven voor risico van de opdrachtgever te onzer kantore. Deze goederen dienen door de opdrachtgever bij ons afgeleverd en weer opgehaald te worden.
 • Bij het niet afhalen binnen 14 dagen na afleveringsdatum worden de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever teruggestuurd.

 

Artikel 11
Overige bepalingen

 • De opdrachtgever mag zich niet verzetten tegen het vermelden van onze identiteit op onze creaties.
 • Wij zijn vrij in de keuze van de creatieve oplossing, lettersoort en opmaak.
 • De opdrachtgever krijgt ter goedkeuring een zwart-wit model.
 • De opdrachtgever dient naar aanleiding van dit model zijn akkoord te verstrekken. Ontvangen wij binnen 8 dagen na de overhandiging van het zwart-wit model geen reactie, dan wordt dit beschouwd als basis voor verdere uitvoering. Mocht de opdracht wegens tijdgebrek zonder zwart-wit model geschieden dan geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
 • Wij mogen 15% over- of onderleveren van het bestelde aantal.
 • De geleverde hoeveelheid wordt gefactureerd.
 • Wij zijn niet gehouden werktekeningen, fotomateriaal, zetsel en dergelijke te behouden.
 • Het doen uitvoeren van drukwerk wordt gezien als onderdeel van de opdracht. Indien de opdrachtgever zelf het drukwerk verzorgt, zijn wij niet meer verantwoordelijk voor uitvoering en kwaliteit vanaf het moment van overdracht van werktekeningen, fotomateriaal en/of litho’s. 
 • Digitale gegevens blijven te allen tijden ons eigendom en worden niet afgestaan.

 

Artikel 12

 • De opdrachtgever kan ons niet aansprakelijk houden voor fouten in de door ons vervaardigde creaties en werkstukken, indien de opdrachtgever, conform het bepaalde in artikel 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze worden veroorzaakt door handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet c.q. niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.

 

Artikel 13

 • Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billikheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 • Wij zijn voorts niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de door ons vervaardigde creaties en werkstukken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt en aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen.
 • Indien wij terzake van enige schade, waarvoor krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leverings- en betalingsvoorwaarden de opdrachtgever niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk worden gesteld, zal de opdrachtgever ons terzake volledig vrijwaren en ons al datgene dienen te vergoeden wat wij aan deze derde dienen te voldoen.

 

Artikel 14

 • Op iedere overeenkomst met de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot kennisname van geschillen met de opdrachtgever is in beginsel de rechter in het Arrondissement ’s-Gravenhage, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter.

 

Omber Reclame
Jupiter 3a, 2685 LV Poeldijk